నారాయణీస్తుతి(46-51)

నారాయణీస్తుతి (46-51)

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి ।
పునశ్చాహం యదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే ॥ 46॥

రక్షాంసి భక్షయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ ।
తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యన్త్యానమ్రమూర్తయః ॥ 47॥

అప్పుడు నాకు దుర్గయనెడు ప్రసిద్ధమైన నామమేర్పడును. మఱల నేను భయంర స్వరూపమును ధరించి హిమాలయ పర్వతమునందు మునులను రక్షించుటకొరకై రాక్షసులను భక్షించెదను. ఆ సందర్భమున నన్ను ఆ మునులందరును మిక్కిలి విధేయతతో నన్ను స్తోత్రము చేయుదురు.

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి ।
యదారుణాఖ్యస్త్రైలోక్యే మహాబాధాం కరిష్యతి ॥ 48॥

తదాహం భ్రామరం రూపం కృత్వాసంఖ్యేయషట్పదమ్ ।
త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురమ్ ॥
49

దుర్గాదేవిగా నేను భయంకరరూపమును ధరించి హిమవత్పర్వతమునందు భయంకరమగు రాక్షసులను సంహరించెదను. అప్పుడు నాకు భీమాదేవి యను పేరు కలుగును. అరుణుడను పేరుగల రాక్షసుడు ముల్లోకములకు మిక్కిలి దుఃఖమును కలిగించును. అప్పుడు నేను ముల్లోకములకు మేలు కలుగుటకొరకు లెక్కలేనన్ని ఆఱుకాళ్ళుగల తుమ్మెద్దలతో కూడిన భ్రామరీరూపమును ధరించి వానిని సంహరింపగలను.

భ్రామరీతి చ మాం లోకాస్తదా స్తోష్యన్తి సర్వతః ।
ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి ॥
50

తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్ ॥ 51

అసంఖ్యాకమైన భ్రమరములతో భ్రామరీ రూపమును ధరించి నన్ను ప్రపంచమందంతటను, జనులు భ్రామరియని కీర్తించుచుందురు. ఈవిధముగ రాక్షసులవలన ఎప్పుడెప్పు బాధ కలుగుచుండునో, అప్పుడప్పుడు నేను అవతరించి శత్రువులను సంహరుంచుచుందును.

॥ స్వస్తి శ్రీమార్కణ్డేయపురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే దేవీమాహాత్మ్యే
నారాయణీస్తుతిః సమ్పూర్ణా ॥

Narayani Stuti

_____________________________________________________________

Previous (41-45) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%A3%E0%B1%80%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%81%E0%B0%A4%E0%B0%BF41-45/?fbclid=IwAR1jzwBQA7_lXFkFi8lKlDdLb_-yRZ_Ev7BdU5ogWHPeL6fBR0zXh2q8tyQ

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s