నారాయణీస్తుతి(41 – 45)

నారాయణీస్తుతి (41 – 45)

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః ।
స్తువన్తో వ్యాహరిష్యన్తి సతతం రక్తదన్తికామ్ ॥41 ॥

అప్పుడు స్వర్గమునందలి దేవతలును, భూలోకమునందలి మనుష్యులును, నన్ను స్తోత్రము చేయుచు ఎల్లప్పుడును నన్ను రక్తదంతికయని చెప్పుచుందురు. లేక రక్తదంతిక యని చెప్పుచు స్తుతించుచుందురు.

భూయశ్చ శతవార్షిక్యామనావృష్ట్యామనమ్భసి ।
మునిభిః సంస్మృతా భూమౌ సమ్భవిష్యామ్యయోనిజా ॥ 42॥

మరల నూరు సంవత్సరముల పర్యంతముగ ఎచ్చటను నీరేలేని తీవ్రమగు కాటకము వచ్చును. మునులచేత స్తోత్రము చేయబడినదాననై అయోనిజగా అవతరింతును.

తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామ్యహం మునీన్ ।
కీర్తయిష్యన్తి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః ॥ 43॥

అప్పుడు నేను నా నూరుకన్నులచేత మునిశేష్ఠులను చూచుట కారణముగా అప్పటినుండి నన్ను మానవులందరును శతాక్షియను పేరుతో కీర్తించుచుందురు.

తతోఽహమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః ।
భరిష్యామి సురాః శాకైరావృష్టేః ప్రాణధారకైః ॥ 44॥

దేవతలారా! వర్షములు కురియుజంతవరకు నా శరీరమునుండి పుట్టినట్టివియును, ప్రాణములను రక్షించునట్టివియును ఐన శాకములచేత (ఆహారపదార్థములచేత ) సకలవిశ్వమును కాపాడుచుందును.

శాకమ్భరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి ।
తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్ ॥ 45॥

అప్పుడు నేను శాకంభరియని ఈ లోకమున ప్రసిద్ధిని పొందగలను. ఆ సమయమున దుర్గమాఖ్యుడగు మహారాక్షసుని వధింపగలను..

సశేషం…

Narayani Stuti

_____________________________________________________________

Previous (36-40) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf36-40/

Next (46-51) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf46-51/

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s