నారాయణీస్తుతి(36-40)

నారాయణీస్తుతి (36-40)

దేవా ఊచుః ॥

సర్వాబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి ।
ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరివినాశనమ్ ॥ 36॥

అఖిలేశ్వరీ! మా శత్రువులను నశింపజేయుము. ముల్లోకముల సమస్థములైన దుఃఖములను శమింపజేయుము. ఇదియే నీచేత చేయబడుచుండుగాక! అని మా కోరిక.

దేవ్యువాచ ॥

వైవస్వతేఽన్తరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే ।
శుమ్భో నిశుమ్భశ్చైవాన్యావుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ ॥ 37॥

దేవతాలారా! వైవస్వత మన్వంతరమందలి ఇరువది యెనిమిదియవ యుగమునందు శంభుడు నిశుంభుడు అను పేరు కలిగిన వేరే ఇరువురు గొప్ప రాక్షసులు జన్మింతురు..

నన్దగోపగృహే జాతా యశోదాగర్భసమ్భవా ।
తతస్తౌ నాశయిష్యామి విన్ధ్యాచలనివాసినీ ॥ 38॥

గోపాలకుడగు నందునియింటియందు అప్పుడు నేను అతని భార్యయగు యశోదయొక్క గర్భమునందు అవతరించి వింధ్యపర్వతమున నివసించెదను. అచటినుండియే (శుంభుడు నిశుంభుడు అను) ఆ రాక్షసులు ఇరువురిని సంహరింతును.

పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే ।
అవతీర్య హనిష్యామి వైప్రచిత్తాంశ్చ దానవాన్ ॥ 39॥

మరల నేను మిక్కిలి భయంకరమైన రూపముతో భూమండలమునందు (నందజగా) అవతరించి వైప్రచిత్తులగు రాక్షసులను సంహరించెదను..

భక్షయన్త్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్ ।
రక్తా దన్తా భవిష్యన్తి దాడిమీకుసుమోపమాః ॥ 40॥

భయంకరులును, అజ్ఞానులును ఐన వైప్రచిత్తులనెడు ఆ గొప్ప రాక్షసులను తినుచుండగా నా దంతములు దానిమ్మ పువ్వులవలె ఎఱ్ఱనైపోవును..

సశేషం…

Narayani Stuti

_____________________________________________________________

Previous (31-35) -> https://shankaravani.org/2020/07/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf31-35/

Next (41-45) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/నారాయణీస్తుతి41-45/

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s