పంచాంగం 01-01-2021 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:50 సూర్యాస్తమయం 05:48తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 09:31నక్షత్రంపుష్యమి రాత్రి 08:11యోగమువైధృతి పగలు 01:33కరణంగరజి పగలు 09:31వణిజరాత్రి 09:19అమృత ఘడియలుపగలు 01:40నుండి03:18దుర్ముహూర్తంపగలు 09:02నుండి09:45పగలు 12:41నుండి01:25వర్జ్యంఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - తృతీయా…

పంచాంగం 31-12-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం 05:48తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 09:28నక్షత్రంపునర్వసు రాత్రి 07:45యోగముఐంద్ర పగలు 02:47కరణంకౌలవ పగలు 09:28తైతులరాత్రి 09:29అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:15నుండి06:55దుర్ముహూర్తంపగలు 10:29నుండి11:13పగలు 02:52నుండి03:36వర్జ్యంఉదయం 07:18నుండి08:57రాత్రి 03:53నుండి05:31ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః,…

పంచాంగం 30-12-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం 05:47తిథి శుక్ల పూర్ణిమ పగలు 08:55నక్షత్రంఆర్ద్ర రాత్రి 06:51యోగముబ్రహ్మ పగలు 03:39కరణంబవ పగలు 08:55బాలవరాత్రి 09:12అమృత ఘడియలుపగలు 08:16నుండి09:58దుర్ముహూర్తంపగలు 11:56నుండి12:40వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం కన్యాకుబ్జక్షేత్రే స్నానం, దానం,…

పంచాంగం 29-12-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం 05:47తిథి శుక్ల చతుర్దశి ఉదయం 07:53నక్షత్రంమృగశిర సాయంత్రం 05:28యోగముశుక్ల పగలు 04:07కరణంవణిజ ఉదయం 07:53భద్రరాత్రి 08:24అమృత ఘడియలుఉదయం 07:59నుండి09:42దుర్ముహూర్తంపగలు 09:01నుండి09:44రాత్రి 11:00నుండి11:52వర్జ్యంరాత్రి 02:21నుండి04:02ఈ రోజు పంచాంగం దత్తాత్రేయజయన్తీ,…

పంచాంగం 28-12-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:48 సూర్యాస్తమయం 05:46తిథి శుక్ల చతుర్దశి పూర్తినక్షత్రంరోహిణి పగలు 03:35యోగముశుభ పగలు 04:13కరణంగరజి రాత్రి 07:06అమృత ఘడియలుపగలు 12:05నుండి01:50దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:23పగలు 02:51నుండి03:34వర్జ్యంఉదయం 06:49నుండి08:34రాత్రి 09:38నుండి11:21ఈ రోజు పంచాంగం పాషాణచతుర్దశీ (పాషాణ…

పంచాంగం 27-12-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, ఆదివాసరే సూర్యోదయం 06:48 సూర్యాస్తమయం 05:46తిథి శుక్ల త్రయోదశి రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:19నక్షత్రంకృత్తిక పగలు 01:16యోగముసాధ్య పగలు 03:57కరణంకౌలవ సాయంత్రము 05:18తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:19అమృత ఘడియలుపగలు 10:35నుండి12:22దుర్ముహూర్తంపగలు 04:18నుండి05:02వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం హనుమద్వ్రతం,…

పంచాంగం 26-12-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం 05:45తిథి శుక్ల ద్వాదశి రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:17నక్షత్రంభరణి పగలు 10:33యోగముసిద్ధ పగలు 03:22కరణంబవ పగలు 03:05బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:17అమృత ఘడియలుఉదయం 06:57వరకుదుర్ముహూర్తంఉదయం 06:47నుండి08:15వర్జ్యంరాత్రి 11:54నుండి01:41ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 25-12-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం 05:45తిథి శుక్ల ఏకాదశ్యాం రాత్రి 01:53నక్షత్రంఅశ్విని ఉదయం 07:35యోగముశివ పగలు 02:34కరణంవణిజ పగలు 12:35భద్రరాత్రి 01:53అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:09నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 08:59నుండి09:42పగలు 12:38నుండి01:22వర్జ్యంరాత్రి 06:22నుండి08:10ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 24-12-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం 05:44తిథి శుక్ల దశమి రాత్రి 11:17నక్షత్రంఅశ్విని పూర్తియోగముపరిఘ పగలు 01:40కరణంతైతుల పగలు 09:59గరజిరాత్రి 11:17అమృత ఘడియలురాత్రి 11:28నుండి01:16దుర్ముహూర్తంపగలు 10:26నుండి11:10పగలు 02:49నుండి03:33వర్జ్యంరాత్రి 03:04నుండి04:53ఈ రోజు పంచాంగం దశావ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 23-12-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:46 సూర్యాస్తమయం 05:43తిథి శుక్ల నవమి రాత్రి 08:40నక్షత్రంరేవతి రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:32యోగమువరీయాన్పగలు 12:49కరణంబాలవ ఉదయం 07:28కౌలవరాత్రి 08:40అమృత ఘడియలురాత్రి 01:50నుండి03:38దుర్ముహూర్తంపగలు 11:53నుండి12:36వర్జ్యంపగలు 03:05నుండి04:52ఈ రోజు పంచాంగం నన్దినీనవమీ, ప్రలయకల్పాదిః…

పంచాంగం 22-12-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:46 సూర్యాస్తమయం 05:43తిథి శుక్ల అష్టమిసాయంత్రం 06:17నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి 01:38యోగమువ్యతీపాతపగలు 12:10కరణంబవ సాయంత్రం 06:17అమృత ఘడియలురాత్రి 08:19నుండి10:05దుర్ముహూర్తంపగలు 08:57నుండి09:41రాత్రి 10:56నుండి11:48వర్జ్యంపగలు 09:42నుండి11:28ఈ రోజు పంచాంగం కాలభైరవాష్టమి, (కాల భైరవ పూజా), (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 21-12-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:45 సూర్యాస్తమయం 05:42తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 04:18నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 11:05యోగముసిద్ధిపగలు 11:53కరణంవణిజ పగలు 04:18భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18అమృత ఘడియలుపగలు 02:25నుండి04:09దుర్ముహూర్తంపగలు 12:35నుండి01:19పగలు 02:47నుండి03:31వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం నందాసప్తమి (స్నాన దానాదికం సర్వం…

నారాయణీస్తుతి(పారాయణస్తోత్రము)

నారాయణీస్తుతి (పారాయణస్తోత్రము) దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేన్ద్రేసేన్ద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ ।కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః ॥ 1॥ దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీదప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య ।ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వంత్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ॥ 2॥ ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకామహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి ।అపాం స్వరూపస్థితయా…

నారాయణీస్తుతి

నారాయణీస్తుతి దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేన్ద్రేసేన్ద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ ।కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః ॥ 1॥ మేధాఋషి సుర్థమహారాజుతో యిట్లనెను –మహారాక్షసప్రభువైన శుంభుడు, అమ్మవారిచేత చంపబడిన తరువాత దేవతలందరును ఇంద్రునితోకూడ, అగ్నిహోత్రుని ముందుంచుకొని అమ్మవారివద్దకు చేరి ఆమెను స్తోత్రము చేసిరి. అప్పుడు వారి…

నారాయణీస్తుతి(46-51)

నారాయణీస్తుతి (46-51) దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి ।పునశ్చాహం యదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే ॥ 46॥ రక్షాంసి భక్షయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ ।తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యన్త్యానమ్రమూర్తయః ॥ 47॥ అప్పుడు నాకు దుర్గయనెడు ప్రసిద్ధమైన…

నారాయణీస్తుతి(41 – 45)

నారాయణీస్తుతి (41 - 45) తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః ।స్తువన్తో వ్యాహరిష్యన్తి సతతం రక్తదన్తికామ్ ॥41 ॥ అప్పుడు స్వర్గమునందలి దేవతలును, భూలోకమునందలి మనుష్యులును, నన్ను స్తోత్రము చేయుచు ఎల్లప్పుడును నన్ను రక్తదంతికయని చెప్పుచుందురు. లేక…

నారాయణీస్తుతి(36-40)

నారాయణీస్తుతి (36-40) దేవా ఊచుః ॥ సర్వాబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి ।ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరివినాశనమ్ ॥ 36॥ అఖిలేశ్వరీ! మా శత్రువులను నశింపజేయుము. ముల్లోకముల సమస్థములైన దుఃఖములను శమింపజేయుము. ఇదియే నీచేత చేయబడుచుండుగాక! అని మా కోరిక. దేవ్యువాచ ॥ వైవస్వతేఽన్తరే ప్రాప్తే…

పంచాంగం 20-12-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠి, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:44 సూర్యాస్తమయం 05:42తిథి శుక్ల షష్ఠిపగలు 02:57నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 09:04యోగమువజ్రపగలు 12:04కరణంతైతుల పగలు 02:57గరజిరాత్రి 03:38అమృత ఘడియలుపగలు 01:28నుండి03:10దుర్ముహూర్తంపగలు 04:14నుండి04:58వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:00నుండి05:44ఈ రోజు పంచాంగం సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి, (పారణోత్సవాదులకు), మహాషష్ఠీ,…

పంచాంగం 19-12-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:44 సూర్యాస్తమయం 05:42తిథి శుక్ల పంచమిపగలు 02:19నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 07:44యోగముహర్షణపగలు 12:49కరణంబాలవ పగలు 02:19కౌలవరాత్రి 02:38అమృత ఘడియలుపగలు 09:05నుండి10:43దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:44నుండి08:12వర్జ్యంరాత్రి 03:20నుండి05:01ఈ రోజు పంచాంగం నాగ పంచమీ, సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి, (ఉపవాసః…

పంచాంగం 18-12-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్త-ఋతౌ, మార్గశిరమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:44 సూర్యాస్తమయం 05:41తిథి శుక్ల చతుర్థిపగలు 02:28నక్షత్రంశ్రవణంరాత్రి 07:08యోగమువ్యాఘాతపగలు 02:10కరణంభద్ర పగలు 02:28బవరాత్రి 02:23అమృత ఘడియలుపగలు 08:48నుండి10:24దుర్ముహూర్తంపగలు 08:55నుండి09:39పగలు 12:34నుండి01:18వర్జ్యంరాత్రి 11:14నుండి12:53ఈ రోజు పంచాంగం వరచతుర్థీ, కపర్ది గణపతి వ్రతం,…