పంచాంగం 01-12-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:34 సూర్యాస్తమయం 05:36తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 04:49నక్షత్రంరోహిణి పగలు 08:28యోగముసిద్ధపగలు 11:05కరణంకౌలవపగలు 04:49తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:34అమృత ఘడియలుఉదయం 06:43వరకురాత్రి 01:01నుండి02:45దుర్ముహూర్తంపగలు 08:46నుండి09:31రాత్రి 10:47నుండి11:39వర్జ్యంపగలు 02:34నుండి04:18ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, అత్రివరదదత్తావతారః,…

పరమాచార్యుల అమృతవాణి :‌ కార్తీక దీపము

పరమాచార్యుల అమృతవాణి :‌ కార్తీక దీపము(జగద్గురుబోధల నుండి) కార్తీకపౌర్ణమి సాయంసమయంలో ప్రమిదలలో చమురుపోసి దీపములు వెలిగించే ఆచారము ఆసేతు హిమాచలము ఉంది. ప్రతియింటి గుమ్మమునందు ఈనాడు దీపాల వరుస మినుకు మినుకు మంటూ ఉంటుంది. ఈవాడుక ఏనాటినుండి ప్రారంభమైనదో చెప్పలేము. అనాదిగ…

పంచాంగం 30-11-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:33 సూర్యాస్తమయం 05:36తిథి పూర్ణిమాపగలు 02:57నక్షత్రంరోహిణి పూర్తియోగముశివపగలు 10:43కరణంబవపగలు 02:57బాలవరాత్రి 03:53అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:57నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 12:27నుండి01:11పగలు 02:39నుండి03:23వర్జ్యంరాత్రి 11:40నుండి01:25ఈ రోజు పంచాంగం చూడామణియోగః(స్నానదానాదులు మహా ఫలప్రదములు), మహా కార్తికీ (రోహిణీ…

పంచాంగం 29-11-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:32 సూర్యాస్తమయం 05:36తిథి శుక్ల చతుర్దశిపగలు 12:46నక్షత్రంకృత్తిక రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:02యోగముపరిఘపగలు 10:07కరణంవణిజపగలు 12:46భద్రరాత్రి 01:51అమృత ఘడియలురాత్రి 03:21నుండి05:08దుర్ముహూర్తంపగలు 04:07నుండి04:52వర్జ్యంసాయంత్రము 04:40నుండి06:27ఈ రోజు పంచాంగం చన్ద్రార్కయోగః (స్నానదానాదులు మహాఫలప్రదములు), భౌమచతుర్దశీ (స్నానదానాదులు…

పంచాంగం 28-11-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:32 సూర్యాస్తమయం 05:35తిథి శుక్ల త్రయోదశిపగలు 10:20నక్షత్రంభరణి రాత్రి 03:17యోగమువరీయాన్పగలు 09:20కరణంతైతులపగలు 10:20గరజిరాత్రి 11:33అమృత ఘడియలురాత్రి 09:54నుండి11:42దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:32నుండి08:00వర్జ్యంపగలు 11:08నుండి12:55ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, పాషాణచతుర్దశీ, వైకుంఠచతుర్దశీ (విష్ణుభక్తానాం ఉపవాసః),…

పంచాంగం 27-11-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:31 సూర్యాస్తమయం 05:35తిథి శుక్ల ద్వాదశిఉదయం 07:46నక్షత్రంరేవతి రాత్రి 12:21యోగముసిద్ధిపగలు 08:27కరణంబవఉదయం 07:46రాత్రి 09:03అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 04:15నుండి06:03దుర్ముహూర్తంపగలు 08:44నుండి09:28పగలు 12:25నుండి01:09వర్జ్యంరాత్రి 07:51నుండి09:39ఈ రోజు పంచాంగం ఉపవాస ద్వయం కృతవతాం అథ…

పంచాంగం 26-11-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:31 సూర్యాస్తమయం 05:35తిథి శుక్ల ద్వాదశిపూర్తినక్షత్రంరేవతి రాత్రి 09:20యోగముసిద్ధిఉదయం 07:33కరణంబవసాయంత్రం 06:28అమృత ఘడియలురాత్రి 06:38నుండి08:26దుర్ముహూర్తంపగలు 10:12నుండి10:57పగలు 02:38నుండి03:22వర్జ్యంఉదయం 07:50నుండి09:38ఈ రోజు పంచాంగం కార్తిక శుక్ల ద్వాదశీ రేవతీ నక్షత్ర యోగే…

పంచాంగం 25-11-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:30 సూర్యాస్తమయం 05:35తిథి శుక్ల ఏకాదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:10నక్షత్రంఉత్తరాభాద్ర సాయంత్రము 06:20యోగమువజ్రఉదయం 06:44కరణంవణిజపగలు 03:56భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:10అమృత ఘడియలుపగలు 12:59నుండి02:46దుర్ముహూర్తంపగలు 11:40నుండి12:25వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం ఉత్థానైకాదశీ (బోధనైకాదశి), స్మార్తానాం…

పంచాంగం 24-11-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:29 సూర్యాస్తమయం 05:35తిథి శుక్ల దశమిరాత్రి 02:43నక్షత్రంపూర్వాభాద్ర పగలు 03:33యోగమువజ్రపూర్తికరణంతైతులపగలు 01:38గరజిరాత్రి 02:34అమృత ఘడియలుఉదయం 06:44నుండి08:30దుర్ముహూర్తంపగలు 08:42నుండి09:27రాత్రి 10:45నుండి11:37వర్జ్యంరాత్రి 02:16నుండి04:03ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ )గమనిక :…

పంచాంగం 23-11-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:29 సూర్యాస్తమయం 05:35తిథి శుక్ల నవమిరాత్రి 12:34నక్షత్రంశతభిషం పగలు 01:06యోగముహర్షణరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:07కరణంబాలవపగలు 11:44కౌలవరాత్రి 12:34అమృత ఘడియలుఉదయం 07:03వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 12:24నుండి01:09పగలు 02:37నుండి03:22వర్జ్యంరాత్రి 08:09నుండి09:55ఈ రోజు పంచాంగం అక్షయనవమి, విష్ణుత్రిరాత్రవ్రతం, కృతయుగాదిశ్రాద్ధం,…

పంచాంగం 22-11-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:28 సూర్యాస్తమయం 05:35తిథి శుక్ల అష్టమిరాత్రి 10:54నక్షత్రంధనిష్ఠ పగలు 11:11యోగమువ్యాఘాతరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:50కరణంభద్రపగలు 10:23బవరాత్రి 10:54అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:20నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 04:06నుండి04:51వర్జ్యంరాత్రి 06:58నుండి08:41ఈ రోజు పంచాంగం గోష్ఠాష్టమీవ్రతం, కార్తవీర్యజయంతి, ధనురయన ప్రయుక్త…

పంచాంగం 21-11-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:28 సూర్యాస్తమయం 05:35తిథి శుక్ల సప్తమిరాత్రి 09:52నక్షత్రంశ్రవణం పగలు 09:55యోగమువృద్ధిఉదయం 06:43ధ్రువరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:00కరణంగరజిపగలు 09:43వణిజరాత్రి 09:52అమృత ఘడియలురాత్రి 12:14నుండి01:55దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:28నుండి07:57వర్జ్యంపగలు 02:08నుండి03:49ఈ రోజు పంచాంగం యాజ్ఞవల్క్య జయంతి, ద్విపుష్కరయోగః…

పంచాంగం 20-11-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:27 సూర్యాస్తమయం 05:35తిథి శుక్ల షష్ఠిరాత్రి 09:35నక్షత్రంఉత్తరాషాఢ పగలు 09:24యోగముగండపగలు 08:02కరణంకౌలవపగలు 09:49తైతులరాత్రి 09:35అమృత ఘడియలురాత్రి 11:18నుండి12:56దుర్ముహూర్తంపగలు 08:41నుండి09:25పగలు 12:23నుండి01:08వర్జ్యంపగలు 01:30నుండి03:08ఈ రోజు పంచాంగం స్కంద షష్ఠీ, రవిషష్ఠీ, ప్రదోషః,…

పంచాంగం 19-11-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:27 సూర్యాస్తమయం 05:36తిథి శుక్ల పంచమిరాత్రి 10:04నక్షత్రంపూర్వాషాఢ పగలు 09:41యోగముశూలపగలు 10:00కరణంబవ పగలు 10:42బాలవరాత్రి 10:04అమృత ఘడియలుఉదయం 06:37వరకురాత్రి 03:05నుండి04:40దుర్ముహూర్తంపగలు 10:10నుండి10:55పగలు 02:38నుండి03:22వర్జ్యంసాయంత్రము 05:35నుండి07:10ఈ రోజు పంచాంగం గురు పంచమీ…

పంచాంగం 18-11-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:26 సూర్యాస్తమయం 05:36తిథి శుక్ల చతుర్థిరాత్రి 11:20నక్షత్రంమూల పగలు 10:43యోగముధృతిపగలు 12:33కరణంవణిజ పగలు 12:20భద్రరాత్రి 11:20అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:05నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 11:39నుండి12:23వర్జ్యంపగలు 09:13నుండి10:43రాత్రి 07:54నుండి09:26ఈ రోజు పంచాంగం నాగచతుర్థీ (వల్మీకపూజా),…

పంచాంగం 17-11-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం,కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:26 సూర్యాస్తమయం 05:36తిథి శుక్ల తృతీయరాత్రి 01:20నక్షత్రంజ్యేష్ఠ పగలు 12:25యోగముసుకర్మపగలు 03:39కరణంతైతుల పగలు 02:39గరజిరాత్రి 01:20అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:46నుండి06:15దుర్ముహూర్తంపగలు 08:40నుండి09:25రాత్రి 10:44నుండి11:35వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం త్రిలోచనగౌరీవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః - తృతీయా…

పంచాంగం 16-11-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ తదుపరి ద్వితీయాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:25 సూర్యాస్తమయం 05:36తిథి శుక్ల ప్రతిపత్ఉదయం 07:07ద్వితీయరాత్రి 03:57నక్షత్రంఅనూరాధ పగలు 02:39యోగముఅతిగండరాత్రి 07:13కరణంబవ ఉదయం 07:07బాలవ సాయంత్రం 05:32కౌలవరాత్రి 03:57అమృత ఘడియలుఉదయం 06:49వరకు రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:26నుండి05:53దుర్ముహూర్తంపగలు…

పంచాంగం 15-11-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:24 సూర్యాస్తమయం 05:36తిథి కృష్ణ అమావాస్య పగలు 10:38నక్షత్రంవిశాఖ సాయంత్రం 05:17యోగముశోభనరాత్రి 11:06కరణంనాగవం పగలు 10:38కింస్తుఘ్నం రాత్రి 08:52అమృత ఘడియలుపగలు 09:32నుండి10:56రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 04:06 నుండి04:51వర్జ్యంరాత్రి 08:51నుండి10:16ఈ రోజు…

పంచాంగం 14-11-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:24 సూర్యాస్తమయం 05:36తిథి కృష్ణ చతుర్దశిపగలు 02:17నక్షత్రంస్వాతిరాత్రి 08:08యోగముఆయుష్మాన్ఉదయం 07:29సౌభాగ్యరాత్రి 03:14కరణంశకునిపగలు 02:17చతుష్పాత్రాత్రి 12:28అమృత ఘడియలుపగలు 12:25నుండి01:49దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:24నుండి07:24వర్జ్యంరాత్రి 01:04నుండి02:29ఈ రోజు పంచాంగం నరక చతుర్దశీ (అభ్యంగ స్నానము ఈ…

పంచాంగం 13-11-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:23 సూర్యాస్తమయం 05:37తిథి కృష్ణ త్రయోదశిసాయంత్రము 05:07నక్షత్రంచిత్రరాత్రి 11:03యోగముప్రీతిపగలు 11:40కరణంగరజిఉదయం 07:41వణిజరాత్రి 05:57భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:07అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:24నుండి06:49దుర్ముహూర్తంపగలు 08:38నుండి09:23పగలు 12:22నుండి01:07వర్జ్యంపగలు 08:56నుండి10:20రాత్రి 03:59నుండి05:23ఈ రోజు పంచాంగం గో త్రిరాత్ర…