స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : పాహి పర్వతనన్దిని మామయి (తొమ్మిదవ రోజు)

స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : పాహి పర్వతనన్దిని మామయి

రాగం: ఆరభి
తాళం: ఆది

పల్లవి:

పాహి పర్వతనన్దిని మామయి
పార్వణేన్దుసమవదనే

అనుపల్లవి:

వాహినీతటనివాసిని కేసరి-
వాహనే దితిజాళివిదారణే

చరణము:

జంభవైరిముఖనతే కరి-
కుమ్భపీవరకుచవినతే వర-
శంభులలాటవిలోచనపావక-
సమ్భవే సమధికగుణవసతే ॥1॥

కఞ్జదళనిభలోచనే మధు-
మఞ్జుతరమృదుభాషణే మద-
కుఞ్జరనాయకమృదుగతిమఞ్జిమ-
భఞ్జనాతిచణమన్థరగమనే ॥2॥

చఞ్చదళిలలితాళకే తిల-
కాఞ్చితశశిధరకలాళికే నత-
వఞ్చినృపాలకవంశశుభోధయ-
సఞ్చయైకకృతిసతతగుణనికే ॥3॥

Swati Tirunal Kriti: Pahi parvatanandini ( Navarathri krithi- 9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s