రాజరాజేశ్వరి కీర్తనలు

రాజరాజేశ్వరి కీర్తనలు

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన : పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి గీతము :పార్వతి జనని భవాని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మాతంగి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : శ్రీ రాజరాజేశ్వరి త్రిపురసున్దరి

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : త్రిపురసున్దరి శఙ్కరి

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : పఞ్చాశత్పీఠరూపిణి

మహా వైద్యనాథ అయ్యరు కీర్తన : పాహిమాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

Rajarajeswari devi keertanas

for more related posts -> https://shankaravani.org/tag/rajarajeswari/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s