ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : పఞ్చాశత్పీఠరూపిణి

రాగం: దేవగాన్ధారమ్ 
తాళం: ఆది

పల్లవి
పఞ్చాశత్పీఠరూపిణి మామ్ పాహి శ్రీరాజరాజేశ్వరి

అనుపల్లవి
పఞ్చదశాక్షరి పాణ్డ్యకుమారి పద్మనాభ సహోదరి శఙ్కరి

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
మంద స్మిత మహా దేవ మనోల్లాసిని నళిని

చరణం
దేవి జగజ్జనని చిద్రూపిణి దేవాదినుత గురుగుహ రూపిణి

దేశకాల ప్రవర్తిని మహా దేవ మనోల్లాసిని నిరఞ్జని

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
దేవరాజముని శాపవిమోచని దేవగాన్ధారరాగతోషిణి

భావ రాగ తాళ విశ్వాసిని భక్తజనప్రియ ఫల ప్రదాయిని

Muttuswami Deekshit : Panchashatpeetharoopini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s