దుర్గాదేవి కీర్తనలు

దుర్గాదేవి కీర్తనలు

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన :పరాకేల నన్ను

ముత్తుస్వామిదీక్షితుల నొట్టుస్వరం: పాహి దుర్గే

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :శ్రీ దుం దుర్గే

Durga devi keertanas

for more related posts -> https://shankaravani.org/tag/durga/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s