శ్రీ దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం – జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శ్రీపాదైః కృతం

శ్రీ కాంచీకామకోటి జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శ్రీపాదైః కృతం శ్రీ దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం

తేధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్
త్వామేవ దేవీం స్వగుణర్ నిగూఢామ్|
త్వమేవశక్తిః పరమేశ్వరస్య
మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షధాత్రి||1 ||

దేవాత్మశక్తిః శృతివాక్య గీతా
మహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా |
గుహాపరం వ్యోమ సతః ప్రతిష్ఠా
మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షధాత్రి||2 ||

పరాస్యశక్తిః వివిధైవ శ్రూయసే
శ్వేతాశ్వ వాక్యోదిత దేవి దుర్గే|
స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియాతే
మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షధాత్రి||3 ||

దేవాత్మ శబ్దేన శివాత్మభూతా
యత్కూర్మవాయవ్య వచో వివృత్య
త్వం పాశవిచ్ఛేద కరీ ప్రసిద్ధా
మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షధాత్రి||4||

త్వం బ్రహ్మ పుచ్ఛా వివిధా మయూరీ
బ్రహ్మ ప్రతిష్ఠాస్యుపదిష్టగీతా|
జ్ఞానస్వరూపాత్మ తయాఖిలానాం
మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షధాత్రి||5 ||

Sri Durga pancharatna stotram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s