మహిషాసురమర్దిని కీర్తనలు

మహిషాసురమర్దిని కీర్తనలు

ముత్తయ్య భాగవతార్ కీర్తన : జయ మహిషాసుర మర్దిని

Mahishasuramardini devi keertanas

for more related posts -> https://shankaravani.org/tag/mahishasuramardini/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s