దుర్గాద్వాత్రింశన్నామమాలా

దుర్గాద్వాత్రింశన్నామమాలా

దుర్గాదుర్గార్తిశమనీ దుర్గాపద్వినివారిణీ|
దుర్గమచ్ఛేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గనాశినీ||
దుర్గతోద్ధారిణీ దుర్గనిహంత్రీ దుర్గమాపహా|
దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా||
దుర్గమా దుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ|
దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా||
దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ|
దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ||
దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ|
దుర్గమాంగి దుర్గమాతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ||
దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్గభా దుర్గదారిణీ|
నామావలిమిమామ్ యస్తు దుర్గాయా మమమానవః||
పఠేత్ సర్వభయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః||

Sri Durga dvatrimshannamamala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s