అర్గలా స్తోత్రమ్ (పారాయణ స్తోత్రము)

అర్గలా స్తోత్రమ్

ఓం అస్య శ్రీమదర్గలాస్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ మహాలక్ష్మీః దేవతా శ్రీ జగదంబా ప్రీతయే సప్తశతీపాఠాంగత్వేన జపె వినియోగః||

ఓమ్ నమశ్చండికాయై||

మార్కండేయ ఉవాచ

ఓం జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ|
దుర్గా క్షమా శివా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తుతే||1||

జయ త్వం దేవి చాముండే జయభూతార్తిహారిణి|
జయ సర్వగతే దేవి కాళారాత్రి నమోఽస్తుతే||2||

మధుకైటభవిద్రావి విధాతృవరదే నమః|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||3||

మహిషాసురనిర్ణాశి భక్తానాం సుఖదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||4||

రక్తబీజవధే దేవి చండముండవినాశిని|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||5||

శంభుస్త్యైవ నిశుంభస్య ధూమ్రాక్షస్య చ మర్దిని|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||6||

వందితాంఘ్రియుగే దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయిని|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||7||

అచింత్యరూపచరితె సర్వశత్రువినాశినీ|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||8||

నతేభ్యః సర్వదా భక్త్యా చండికే దురితాపహే|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||9||

స్తువద్భ్యోః సర్వదా భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే వ్యాధినాశిని|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||10||

చండికే సతతం యే త్వామర్చయంతీహభక్తితః|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||11||

దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి మే పరమసుఖమ్|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||12||

విధేహి ద్విషతాం నాశం విధేహి బలముచ్చకైః|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||13||

విధేహి దేవి కల్యాణం విధేహి పరమాంశ్రియమ్|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||14||

సురాసురశిరోరత్ననిఘృష్థచరణే అంబికా|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||15||

విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతం జనంకురు|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||16||

ప్రచండదైత్యఘ్నే చండికే ప్రణతాయ మే|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||17||

చతుర్భుజే చతుర్వ్క్త్రసంస్తుతే పరమేశ్వరి|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||18||

కృష్ణేన సంస్తుతే దేవి శశ్వద్భక్త్యా సదాంబికే|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||19||

హిమాచలసుతానాథసంస్తుతే పరమేశ్వరి|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||20||

ఇంద్రాణీపతిసద్భావపూజితే పరమేశ్వరి|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||21||

దేవి ప్రచండదోర్దండ దైత్యదర్ప వినాశిని|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||22||

దేవి భక్తజనోద్దామదత్తానందోదయే అంబికా|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||23||

పత్నీం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణీమ్|
తారిణీం దుర్గసంసార సాగరస్య కులోద్భవామ్||24||

ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు మహాస్తోత్రంపఠేన్నరః|
స తు సప్తశతీ సంఖ్యావర మాప్నోతి సంపదామ్||25||

||ఇతి మార్కండేయపురాణే దేవ్యాః అర్గలాస్తోత్రం సంపూర్ణం||

Argala stotram (Parayana stotram)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s