లక్ష్మీదేవి స్తోత్రాలు

లక్ష్మీదేవి స్తోత్రాలు

శంకరస్తోత్రాలు : కనకధారాస్తోత్రమ్

శ్రీలక్ష్మ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

అష్టలక్ష్మీస్తోత్రమ్

శ్రీ లక్ష్మీఅష్టోత్తర శతనామావళి

Lakshmi devi Stotras

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s