స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : జనని పాహి (నవరాత్రి కీర్తనము (ఏడవ రోజు))

స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : జనని పాహి

రాగం: శుద్ధసావేరి
తాళం: చాపు

పల్లవి:

జనని పాహి సదా జగదీశే దేవి
సురహరవల్లభే

అనుపల్లవి:

అనవద్యతర నవహారాలంకృతే మఞ్జు-
వనజాయత లోచనే వాహినీతటవాసే

చరణము:

శైలరాజతనయే చణ్డముణ్డనాశిని
శూలశోభితకరే సున్దరరూపే
ఫాలరాజితిలకే పరమకృపావతి
పాలితసుజనమాలికే సుర-
సాలకిసలయ చారునిజపాదే ॥1॥

మహితబాహుబల మహిషాసురాది-
గహన దహనాయితే గతమదసేవ్యే
సుహసితజితకున్దే శోణజపాధరి
విహర మమ హృది విధుసదృశముఖి
బహళమలయజబన్ధురే లోక- ॥2।

పరమపావన శ్రీ పద్మనాభసహోదరి
నీలచికురే కేసరివరవాహే
చరితదురితభక్తదరనికరే గౌరి
కురు కృపాం మయి కలిశధరముఖపరిణుతే
ఘనదురితహృతిలోలే ॥3॥

Swati Tirunal Kriti: Janani Pahi ( Navarathri krithi- 7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s