లక్ష్మీదేవి కీర్తనలు

లక్ష్మీదేవి కీర్తనలు

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :హిరణ్మయీం లక్ష్మీం

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :శ్రీ భార్గవీ

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మహాలక్ష్మి కరుణా (BalaMuraliKrishna)

మహాలక్ష్మి కరుణా (Ranjani and Gayatri)

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :సంతాన సౌభాగ్య లక్ష్మీ(నోట్టు-స్వర సాహిత్యం)

మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య కీర్తన :శ్రీహరివల్లభే

Lakshmi devi keertanas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s