ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :సంతాన సౌభాగ్య లక్ష్మీ(నోట్టు-స్వర సాహిత్యం)

రాగం: శంకరాభరణం 
తాళం: తిశ్ర ఏకం

సంతాన సౌభాగ్య లక్ష్మీ కళత్రం
సంగీత సాహిత్య మోదం పవిత్రం
కుంతీ సుతాప్తం కోటీర దీప్తం
శాంతం భజే నందం ఆనంద కందం
ముకుందం దయా సాగరం పాద పద్మం

Muttuswami Deekshit : Santana Saubhagya(Nottu Swaram)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s