సరస్వతీ దేవి ధ్యానశ్లోకము

సరస్వతీ దేవి ధ్యానశ్లోకము

శరదిందు వికాస మందహాసాం
స్ఫుర దిందీ వర లోచనాభి రామమ్|
అరవింద సమాన సుందరాస్యాం
అరవిందాసన సుందరీ ముపాసే ||

Saraswati Devi Dhyana shlokam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s