సరస్వతీ దశ శ్లోకీ స్తుతిః (పారాయణ స్తోత్రమ్)

సరస్వతీ దశ శ్లోకీ స్తుతిః

ధ్యానమ్ :
నీహార ఘన సార సుధాకరాభ్యాం
కల్యాణదాం కనక చంపక దామ భూషామ్|
ఉత్తుంగ పీన కుచ కుంభ మనోహరామ్గీం
వాణీం నమామి మనసా వచసాం విభూత్యై||

యా వేదాన్తార్థ తత్వైక స్వరూపా పరమార్థతః|
నామ రూపాత్మనా వ్యక్తా సా మాం పాతు సరస్వతీ||1 ||

యాసాం గోపాంగవేదేషు చతృష్వేకైవ గీయతే |
అద్వైతా బ్రాహ్మణ శ్శక్తిః సా మాం పాతు సరస్వతీ||2 ||

యా వర్ణ పద వాక్యార్థ స్వరూపెణైవ వర్తతే |
అనాది నిధనానన్తా సా మాం పాతు సరస్వతీ|| 3||

అధ్యాత్మ మధి దైవం చ దేవానాం సమ్యగీశ్వరీ|
ప్రత్యగాస్తే వదన్తీ యా సా మాం పాతు సరస్వతీ||4 ||

అన్తర్యామ్యాత్మనా విశ్వం త్రైలోక్యం యా నియచ్ఛతి|
రుద్రాదిత్యాది రూపస్థా యస్యా మావేశ్యతాం పునః |
ధ్యాయన్తి సర్వరూపైకా సా మాం పాతు సరస్వతీ||5||

యా ప్రత్య గ్దృష్టిభి ర్జీవైః వ్యజ్యమానాను భూయతే |
వ్యాపినీ జ్ఞప్తిరూపైకా సా మాం పాతు సరస్వతీ||6 ||

నామ జాత్యాదిభి ర్భేదైః అష్టదా యా వికల్పితా|
నిర్వికల్పాత్మనా వ్యక్తా సా మాం పాతు సరస్వతీ||7 ||

వ్యక్తావ్యక్తగిరః సర్వే వేదాద్యా వ్యాహరన్తి యామ్|
సర్వకామదుఘా ధేనుః సా మాం పాతు సరస్వతీ||8 ||

యాం విదిత్వాఖిలం బంధం నిర్మధ్యాఖిలవత్మనా|
యోగీ యాతి పరం స్థానం సా మాం పాతు సరస్వతీ||9 ||

నామ రూపాత్మకం సర్వం యస్యా మావేశ్యతాం పునః|
ధ్యాయన్తి బ్రహ్మరూపైకా సా మాం పాతు సరస్వతీ||10 ||

Saraswati dasha shloki stuti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s