లలితా దేవి స్తోత్రాలు

లలితా దేవి స్తోత్రాలు

లలితా పఞ్చరత్నస్తోత్రమ్

శ్రీలలితాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రం

లలితా కవచ స్తవ రత్నమ్ – బ్రహ్మకృతమ్

Lalita Devi stotras

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s