లలితా దేవి కీర్తనలు

లలితా దేవి కీర్తనలు

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :లలితా పరమేశ్వరీ

శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన :నన్ను బ్రోవు లలితా

త్యాగరాజకీర్తన :లలితే! శ్రీప్రవృద్ధే!

Lalita devi keertanas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s