స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : జననీ మామవామేయే(నవరాత్రి కీర్తనము (ఐదవ రోజు))

స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : జననీ మామవామేయే

రాగం: భైరవి
తాళం: చాపు

పల్లవి:

జననీ మామవామేయే భారతి జయ
సరసిజాసన జాయే

అనుపల్లవి:

అనుపమిత కమలావాసే
చారుహసిత కృతకన్దనిరాసే దేవి
మునివరేడిత విమలచరితే
మోహనీయ గుణౌఘభరితే

చరణము:

తరుణవారిద నిభవేణి దేవతరు కిసలయోపమపాణి
కలిత వరదాభీతిముద్రే కల్యాణి పూర్ణశరదిన్దు సమకాన్తే వాణీ
సురుచిరనయన జితైణి పరమకరుణారస శిశిరవేణి
చరణగత జనభరణనిపుణే పరమామృత మధురభాషిణి ॥1॥

ఘనసార తిలకాఙ్కితఫాలే అతికమనీయ విశదదుకూలే వినత-
జనవిద్యా వితరణలోలే సాధుస్మరణీయ తమపాదమూలే
కనకభూషణే శుభశీలే సర్వాగమమయి సుజనానుకూలే
నానాముని మనోమయ వనజనిలయే వినిహతాశ్రిత వివిధశమలే ॥2॥

పరిహృత ఘనాజ్ఞానఖేదే కృతపద్మనాభ సేవకమోదే
సతత పరిచితవీణానినాదే మమ కురు మతిమయి తవ పాదే
సురగణ మహితవినోదే శీతకరపోతధరే
సదా సరసీరుహముఖి సపది వదనే సరసమిహ వస సకలవరదే ॥3॥

Swati Tirunal Kriti: Janani mamava( Navarathri krithi- 5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s