సరస్వతీ దేవి కీర్తనలు

సరస్వతీ దేవి కీర్తనలు

పాపనాశం శివన్ కృతి: శారదే వీణావాదనవిశారదే

మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య కృతి: శారదే పాహిమాం

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ సరస్వతి హితే

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: సరస్వతి మనోహరి

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ సరస్వతి

ముత్తైయ భాగవతర్ కృతి:అంబా వాణి

GN బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కీర్తన : సరస్వతీ నమోస్తుతే

Saraswati devi keertanas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s