మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య కృతి: శారదే పాహిమాం

రాగం: యదుకుల కాంభోజి
తాళం: ఆది

పల్లవి
శారదే పాహిమాం సరోరుహనిభపదే
సారసాక్ష శ్రీవాసుదేవ కరుణాన్వితే వరదే॥

అనుపల్లవి
నీరజాసనజాయే నిఖిలవిద్యాప్రదే
నారదాదిసకలమునివినుతే సురదే॥

చరణం
చారువీణాది సుశోభితకరే
హీరమణిహారలసితకంధరే॥

వారణేంద్రగమనే నతసురనికరే
వారిజేక్షణే రుచిరబింబాధరే॥

Mysore Vasudevacharya :Sharade pahi mam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s