ముత్తైయ భాగవతర్ కృతి:అంబా వాణి

రాగం: కీరవాణి
తాళం: ఆది

పల్లవి
అంబా వాణి నన్నాదరించవే ||

అనుపల్లవి
శంబరారి వైరి సహోదరి కంబు గళేసిత కమలేశ్వరి ||

చరణం
పరదేవి నిన్ను భజియించే భక్తులను బ్రోచే పంకజాసని
వర వీణాపాణి వాగ్విలాసిని హరికేషపుర అలంకారి రాణి ||

Muthiah Bhagavatar: Ambavani nannu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s