ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ సరస్వతి హితే

రాగం: మాంజి
తాళం: ఆది

పల్లవి
శ్రీ సరస్వతి హితే శివే
చిదానందే శివ సహితే

అనుపల్లవి
వాసవాది మహితే వాసనాది రహితే

చరణం
కామ కోటి నిలయే
కర ధృత మణి వలయే
కోమళ-తర హృదయే
గురు గుహోదయే మామవ సదయే

Muttuswamy Dikshitulu :Saraswati Hite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s