ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీ సరస్వతి

రాగం: ఆరభి
తాళం: రూపకం

పల్లవి
శ్రీ సరస్వతి నమోऽస్తు తే
వరదే పర దేవతే

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
శ్రీ పతి గౌరీ పతి గురు గుహ వినుతే
విధి యువతే

సమష్టి చరణం
వాసనా త్రయ వివర్జిత –
వర ముని భావిత మూర్తే
వాసవాద్యఖిల నిర్జర –
వర వితరణ బహు కీర్తే దర –

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
హాస యుత ముఖాంబురుహే
అద్భుత చరణాంబురుహే
సంసార భీత్యాపహే
సకల మంత్రాక్షర గుహే

Muttuswamy Dikshitulu : Sri Saraswati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s