స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : భారతి మామవ(నవరాత్రి కీర్తనము (నాలుగవ రోజు))

స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : భారతి మామవ

రాగం: తోడి
తాళం: ఆది

పల్లవి:

భారతి మామవ కృపయా నతజనార్తి-
భార హరణనిరతయా

అనుపల్లవి:

శారద విధుమణ్డల సదృశ మనోహరముఖి

చరణము:

వాసవాది సురవినుతే తరణిసత-
భాసుర భూషణలసితే
హాసజిత కున్దవితతే విమలముక్తా-
హారకణ్ఠి గజేన్ద్రగతే
దాసభూతజన విద్యాదానలోలే పరదేవి
భాసుర చన్దనమృగ మద కుసుమ సు-
వాసితగాత్రి సుపావనశీలే ॥1॥

నారదాది మనోనిలయే భువనత్రయ-
నాయికే కృతాజ్ఞానిలయే
చారుబాహు ధృతవలయే వికచ-
సారసాక్షి తోషితభూవలయే
మారకార్ముఖ సుషమాచోరచిల్లియుగే వాణీ
వారిజభవదయితే వరవీణా-
వాదనలోల కరాఙ్గుళిజాలే ॥2॥

సకలాగమమయరూపే నిఖిలలోక-
జనని సుధామధురాలాపే
అకలఙ్క గుణకలాపే కరుణారస-
హతవివశ జనవిలాపే
సకలే పద్మనాభ సరసిజ సేవకవర-
శుకసనకాది మునీశ్వరవినుతే
సోమకలా సదృశామలఫాలే ॥3॥

Swati Tirunal Kriti: Bharati mamava( Navarathri krithi- 4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s