ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :ఏహి అన్నపూర్ణే

రాగం: పున్నాగ వరాళి
తాళం: ఆది

పల్లవి
ఏహి అన్నపూర్ణే సన్నిధేహి సదా పూర్ణే సువర్ణే

అనుపల్లవి
పాహి పంచాశద్వర్ణే శ్రియం దేహి రక్త వర్ణే అపర్ణే

చరణము
కాశీ క్షేత్ర నివాసిని కమల లోచన విశాలిని
విశ్వేశ మనోల్లాసిని జగదీశ గురు గుహ పాలిని విద్రుమ

మధ్యమ కాల సాహిత్యము
పాశిని పున్నాగ వరాళి ప్రకాశిని
షట్-త్రింశత్-తత్వ వికాసిని సువాసిని
భక్త విశ్వాసిని చిదానంద విలాసిని

Muttuswami Dikshit : Ehi Annapoorne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s