స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : దేవి పావనే(నవరాత్రి కీర్తనము (మూడవ రోజు))

స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : దేవి పావనే

రాగం: సావేరి
తాళం: ఆది

పల్లవి:

దేవి పావనే సేవే చరణే తే బుధావనే

అనుపల్లవి:

భావుకదాయి కటాక్షవిలాసిని
భారతి దేహి సదా కుశలం భువనేశ్వరి

చరణము:

సోమబింబ మదహర సుముఖి భక్తజనాఖిల-
కామిత దాననిరతే కాన్త కున్దదన్తి
భీమాఽనన్తాజ్ఞాన తిమిరభేదన మిహిరాయితే
మామక హృది విహర మాన్యగుణావాసే
సామజ పుఙ్గవ చారుగతే సుర-
సాధ్యనుతే విమలే వరదే భువనేశ్వరి ॥1॥

వారిదనిభచికురే వాసవోపలనయనే
మారశరాసన రుచిచోరచిల్లికాన్తే
సారసకృతనిలయే జాంబునద మయభూషే
నారదాదిముని నుతనామ సముదాయే
భూరి మనోజ్ఞ కరాఞ్చితవీణా-
పుస్తకభాసిని చారుహాసే భువనేశ్వరి ॥2॥

పాతిత దితిసుతే శ్రీపద్మభవవిలాసిని
వీతపాప జనగేయవిభవే విద్యారూపే
చాతకో జలదమివ సాదరమాశ్రయామి త్వాం
ప్రీతిం మయి కురు లోకమాతరయి నిత్యం
ధూతమలం కురు మాం సదయే పరి-
పోషితసూరిగుణే శుభదే భువనేశ్వరి ॥|3॥

Swati Tirunal Kriti: Devi Pavane( Navarathri krithi- 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s