బాలా త్రిపురసుందరి కీర్తనలు

బాలా త్రిపురసుందరి కీర్తనలు

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: బాలాంబికే పాహి

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: బాలాంబికాయై నమస్తే

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: బాలాంబికయా కటాక్షితోహమ్

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: బాలాంబికాయాః పరం

త్యాగరాజకీర్తన :బాలే బాలేందు భూషణి

శ్రీ ప్రయాగరంగదాసు కీర్తన: బాలాత్రిపురసుందరి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s