గాయత్రీ దేవి కీర్తనలు

గాయత్రీ దేవి కీర్తనలు

శ్రీ ఓగిరాల వీరరాఘవ శర్మ కీర్తన :శ్రీ గాయత్రీదేవి

ఓగిరాల వీరరాఘవ శర్మ కృతి: దేవీ గాయత్రీ నీసాటి

Gayatri devi keertanas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s