ఓగిరాల వీరరాఘవ శర్మ కృతి: దేవీ గాయత్రీ నీసాటి

ఓగిరాల వీరరాఘవ శర్మ కృతి: దేవీ గాయత్రీ నీసాటి

రాగం: హుసేని 
తాళం: ఆది

పల్లవి
దేవీ గాయత్రీ నీసాటి
దైవమెవరిల జగదేక సంవర్ధని పర

అనుపల్లవి
నీవే బ్రహ్మము నీవే త్రిగుణము
నీవే సకలము నిగమపంజరశుకి

చరణము
రవిమండల వాసిని సుహాసిని
భవతరణి మందేహాసురభంజని
నవశశికళాధర పంచవర్ణానన
భువి రాఘవకృత గీతగాన సమ్మోదిని

Ogirala Veeraraghava Sharma:Devi Gayatri Nee Sati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s