స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : పాహి మాం (నవరాత్రి కీర్తనము (రెండవ రోజు))

స్వాతీ తిరుణాళ్ కృతి : పాహి మాం

రాగం: కల్యాణి
తాళం: ఆది

పల్లవి:

పాహి మాం శ్రీవాగీశ్వరి పాహి భువనేశ్వరి

అనుపల్లవి:

దేహి తావకదయామయి భారతి
దేహి బోధసుఖదాయికామిహ
మోహభార తిమిర సఞ్చయామృత-
మూర్తి మమలబుధ లోకవిలసిత-
మోహనీయ కటకాఙ్గద భూషిత-
ముగ్ధగాత్రి తుహినాంశు వతంసిని
బాహులాలసిత పుస్తక జపవట-
బన్ధురాభయవరే పరచిన్మయి

చరణము:

శారదే కచపాశ విడంబిత రుచిరతరాసిత నీరదే
నిజపతీ కమలజ నిరుపమతర సుఖకరణ విశారదే
స్ఫుటతర ధవళమవిలసిత ముకురశకల పటలీరదే
వినుతనారదే
దారుణాధికర పాతకావళి దారణైకనిరతే సుభాషిణి
సారస గర్భదళాయత లోచనపూరిత భక్తమనోరథవల్లరీ
వారణకుంభ మదాపహ కుచయుగ-
భార వినమ్ర కృశోదరి మామక-
కర పద ముఖ సమకరణ నికరమపి
చరణయుగ భజనపరమిహ కురు తవ ॥1॥

శ్యామలే బహళాగరు చన్దనమృగమద ఘుసృణ పరిమళే
పరిహృత పద నతపరిజన సముదయ నిఖిలమనోమలే
శతముఖ ముఖసురవర పరిణుత బహువిధ చరితేఽమలే
మధురకోమలే
సామజాధిప మరాళికాగతి చారుమన్దగమనే సుహాసిని
మామక మానసతాప సమూహ విరామమతీవ విధాతుమయే పద-
తామరస ద్వయ మనుకలయే హృది
తామసదోష విలాసిని రాసిని
సముదయదవికల హిమకరరుచిమద-
శమన కరణ పటువిమల హసితముఖి ॥2॥

భాసితే శుకశౌనకకౌశిక ముఖముని పరిషదుపాసితే
సహృదయ రసకర కవివరనికర హృదయకమలాసితే
శ్రుతియుగ పథపథికనయన పరిలసదరుణ సితాసితే
కుసుమవాసితే
భాసమాన నవరాత్రికోత్సవ భావుకోపచితి మోదశాలిని
భాసుర సారసనాఞ్చిత రత్నవిలాసిత విశేషవినిర్జిత శక్ర శ
రాసరుచే సకలాగమరూపిణి
దాసమిమం కృపయా శిశిరీకురు
వస మమ సుఖమధిరసన మనవరతం
అసదృశ విలసిత విసరమయి జనని ॥3॥

Swati Tirunal Kriti: Pahi mam( Navarathri krithi- 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s