ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: బాలాంబికయా కటాక్షితోహమ్

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: బాలాంబికయా కటాక్షితోహమ్

రాగం: శ్రీ రంజని 
తాళం: ఏకమ్

పల్లవి
బాలాంబికయా కటాక్షితోऽహం
బుధ జనాది నుత త్రి-కూట వరయా

సమష్టి చరణము
నీల మేఘ జిత వేణీ యుతయా
నీల కంఠ గురు గుహ మోదితయా

మధ్యమ కాల సాహిత్యము
లీలయా భండ కుమార హరయా
శూల చక్రాది శోభిత కరయా

Balambikaya samrakshitoham- Muttuswami

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s