ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: బాలాంబికే పాహి

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: బాలాంబికే పాహి

రాగం: మనోరంజని
తాళం: మఠ్యం

పల్లవి
బాలాంబికే పాహి భద్రం దేహి దేహి

సమష్టి చరణము
సాలోకాది ముక్తి సామ్రాజ్య దాయిని
శంకర నారాయణ మనోరంజని ధనిని

మధ్యమ కాల సాహిత్యము
నీల కంఠ గురు గుహ నిత్య శుద్ధ విద్యే

Balambike pahi- Muttuswami

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s