విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారికి 2020 సంవత్సరములో నవరాత్రి అలంకారములు

శ్రీ స్వర్ణకవచాలంకృత శ్రీ దుర్గాదేవి 17-10-2020

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ దేవి 18-10-2020

శ్రీ గాయత్రి దేవి 19-10-2020

శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి 20-10-2020

శ్రీ సరస్వతి దేవి 21-10-2020

శ్రీ లలిత త్రిపురసుందరీ దేవి 22-10-2020

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి 23-10-2020

శ్రీ దుర్గా దేవి 24-10-2020

శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ దేవి 24-10-2020

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి 25-10-2020

Kanakadurga alankaras in 2020 of dusserah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s