పంచాంగం 11-09-2020 శుక్రవారం

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి కృష్ణ నవమి రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:18నక్షత్రంమృగశిరపగలు 03:19యోగముసిద్ధి సాయంత్రం 06:18కరణంతైతులపగలు 03:35గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:18అమృత ఘడియలుపగలు 07:35వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:53నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:22పగలు 12:37నుండి01:26వర్జ్యంరాత్రి 12:03నుండి01:43ఈ…

పంచాంగం 10-09-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం 06:19తిథి కృష్ణ అష్టమి రాత్రి 03:33నక్షత్రంరోహిణిపగలు 01:34యోగమువజ్ర రాత్రి 06:31కరణంబాలవపగలు 02:48కౌలవరాత్రి 03:33అమృత ఘడియలుపగలు 10:03నుండి11:49రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:52నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 10:11నుండి11:00పగలు 03:04నుండి03:53వర్జ్యంఉదయం 06:32వరకురాత్రి 07:35నుండి09:18ఈ రోజు…

పంచాంగం 09-09-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం 06:20తిథి కృష్ణ సప్తమి రాత్రి 02:04నక్షత్రంకృత్తికపగలు 11:12యోగముహర్షణ సాయంత్రం 06:12కరణంభద్రపగలు 01:02బవరాత్రి 02:04అమృత ఘడియలుపగలు 08:31నుండి10:19దుర్ముహూర్తంపగలు 11:49నుండి12:37వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:47నుండిఈ రోజు పంచాంగం ఆశ్వలాయనానాం మాఘ్యవర్ష…

పంచాంగం 08-09-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం 06:21తిథి కృష్ణ షష్ఠిరాత్రి 12:01నక్షత్రంభరణిపగలు 08:24యోగమువ్యాఘాతసాయంత్రం 05:30కరణంగరజిపగలు 10:49వణిజరాత్రి 12:01అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:22రాత్రి 11:03నుండి11:50వర్జ్యంరాత్రి 09:48నుండి11:35ఈ రోజు పంచాంగం చన్ద్రషష్ఠీ వ్రతం, ప్రదోషః, త్రిపుష్కరయోగః (రాత్రి…

పంచాంగం 07-09-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం 06:21తిథి కృష్ణ పంచమిరాత్రి 09:38నక్షత్రంభరణిపూర్తియోగముధ్రువపగలు 04:35కరణంకౌలవరాత్రి 08:22తైతులరాత్రి 09:38అమృత ఘడియలురాత్రి 03:00నుండి04:48దుర్ముహూర్తంపగలు 12:38నుండి01:27పగలు 03:05నుండి03:54వర్జ్యంరాత్రి 04:11నుండి05:59ఈ రోజు పంచాంగం భరణీ మహాలయః , (శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ)…

పంచాంగం 06-09-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం 06:22తిథి కృష్ణ చతుర్థిరాత్రి 07:07నక్షత్రంఅశ్వినిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:23యోగమువృద్ధిపగలు 03:35కరణంబాలవరాత్రి 07:07అమృత ఘడియలురాత్రి 09:16నుండి11:04దుర్ముహూర్తంపగలు 04:44నుండి05:33వర్జ్యంరాత్రి 12:52నుండి02:40ఈ రోజు పంచాంగం అగస్త్యోదయః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్థీ) గమనిక :…

పంచాంగం 05-09-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం 06:23తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 04:40నక్షత్రంరేవతిరాత్రి 02:21యోగముగండపగలు 02:39కరణంభద్రపగలు 04:40బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:53అమృత ఘడియలురాత్రి 11:39నుండి01:27దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:06నుండి07:44వర్జ్యంపగలు 12:54నుండి02:42ఈ రోజు పంచాంగం సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 08:23),…

పంచాంగం 04-09-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం 06:24తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 02:25నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి 11:28యోగముశూలపగలు 01:53కరణంగరజిపగలు 02:25వణిజరాత్రి 03:32అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:09నుండి07:55దుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండి09:23పగలు 12:40నుండి01:29వర్జ్యంఉదయం 07:30నుండి09:17ఈ రోజు పంచాంగం బృహత్య్మావ్రతం (ఉండ్రాళ్ళ తద్దె ),…

పంచాంగం 03-09-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం 06:25తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 12:28నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 08:52యోగముధృతిపగలు 01:20కరణంకౌలవపగలు 12:28తైతులరాత్రి 01:26అమృత ఘడియలుపగలు 12:06నుండి01:51దుర్ముహూర్తంపగలు 10:12నుండి11:02పగలు 03:08నుండి03:57వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అశూన్యశయనవ్రతం (బృహత్తల్పవ్రతం) (చన్ద్రోదయః రాత్రి 07:13),…

పంచాంగం 02-09-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం 06:25తిథి శుక్ల పూర్ణిమపగలు 10:53నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 06:35యోగముసుకర్మపగలు 01:04కరణంబవపగలు 10:53బాలవరాత్రి 11:40అమృత ఘడియలుపగలు 10:48నుండి12:32దుర్ముహూర్తంపగలు 11:51నుండి12:40వర్జ్యంరాత్రి 01:35నుండి03:20ఈ రోజు పంచాంగం యతీనాం (మాసద్వయాత్మక) చాతుర్మాస్యా సమాప్తిః, విశ్వరూపయాత్ర,…