పంచాంగం 01-10-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 06:10 సూర్యాస్తమయం 06:01తిథి పూర్ణిమారాత్రి 02:35నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:56యోగమువృద్ధిరాత్రి 08:25కరణంభద్రపగలు 01:31బవరాత్రి 02:35అమృత ఘడియలురాత్రి 12:35నుండి02:22దుర్ముహూర్తంపగలు 10:07నుండి10:54పగలు 02:51నుండి03:39వర్జ్యంపగలు 01:55నుండి03:42ఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగః(అమా గురువార యోగేన) (మహానదీషు, తీర్థేషు వా…

పంచాంగం 30-09-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం,బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం 06:02తిథి శుక్ల చతుర్దశిరాత్రి 12:27నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 03:14యోగముగండరాత్రి 07:49కరణంగరజిపగలు 11:30వణిజరాత్రి 12:27అమృత ఘడియలురాత్రి 06:25నుండి08:11దుర్ముహూర్తంపగలు 11:42నుండి12:29వర్జ్యంఉదయం 07:51నుండి09:37ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-చతుర్దశీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు…

పంచాంగం 29-09-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం 06:03తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 10:34నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి 12:48యోగముశూలరాత్రి 07:25కరణంకౌలవపగలు 09:47తైతులరాత్రి 10:34అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 04:57నుండి06:42దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:19పగలు 10:53నుండి11:42వర్జ్యంఉదయం 06:30నుండి08:14ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, ప్రదోష పూజా, (శ్రాద్ధతిథిః-త్రయోదశీ)గమనిక :…

పంచాంగం 28-09-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం 06:04తిథి శుక్ల ద్వాదశిరాత్రి 09:00నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 10:39యోగముధృతిరాత్రి 07:15కరణంబవపగలు 08:25బాలవరాత్రి 09:00అమృత ఘడియలుపగలు 11:28నుండి01:12దుర్ముహూర్తంపగలు 12:30నుండి01:18పగలు 02:53నుంది03:41వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః-ద్వాదశీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 27-09-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం 06:05తిథి శుక్ల ఏకాదశిరాత్రి 07:49నక్షత్రంశ్రవణంరాత్రి 08:51యోగముసుకర్మరాత్రి 07:22కరణంవణిజఉదయం 07:26భద్రరాత్రి 07:49అమృత ఘడియలుపగలు 09:51నుండి11:33దుర్ముహూర్తంపగలు 04:30నుండి05:17వర్జ్యంరాత్రి 01:09నుండి02:52ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం పద్మిన్యేకాదశీ, ద్విపుష్కరయోగః ( రా 08:51 నుండి…

పంచాంగం 26-09-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం 06:05తిథి శుక్ల దశమిరాత్రి 07:03నక్షత్రంఉత్తరాషాఢరాత్రి 07:28యోగముఅతిగండరాత్రి 07:49కరణంతైతులఉదయం 06:55గరజిరాత్రి 07:03అమృత ఘడియలుపగలు 12:49నుండి02:29దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:09నుండి07:44వర్జ్యంరాత్రి 11:42నుండి01:23ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-దశమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 25-09-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం 06:06తిథి శుక్ల నవమిరాత్రి 06:47నక్షత్రంపూర్వాషాఢరాత్రి 06:34యోగముశోభనరాత్రి 08:39కరణంబాలవఉదయం 06:57కౌలవరాత్రి 06:47అమృత ఘడియలుపగలు 01:42నుండి03:19దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:20పగలు 12:31నుండి01:19వర్జ్యంరాత్రి 02:52నుండి04:31ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-నవమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 24-09-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:07తిథి శుక్ల అష్టమిరాత్రి 07:06నక్షత్రంమూలరాత్రి 06:13యోగముసౌభాగ్యరాత్రి 09:56కరణంభద్రఉదయం 07:34బవరాత్రి 07:06అమృత ఘడియలుపగలు 11:53నుండి01:28దుర్ముహూర్తంపగలు 10:08నుండి10:56పగలు 02:55నుండి03:43వర్జ్యంసాయంత్రము 04:38నుండి06:13రాత్రి 03:57నుండి05:35ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-అష్టమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 23-09-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:08తిథి శుక్ల సప్తమిరాత్రి 08:02నక్షత్రంజ్యేష్ఠరాత్రి 06:29యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 11:42కరణంగరజిపగలు 08:48వణిజరాత్రి 08:02అమృత ఘడియలుపగలు 10:00నుండి11:33దుర్ముహూర్తంపగలు 11:44నుండి12:32వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః-సప్తమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ…

పంచాంగం 22-09-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:09తిథి శుక్ల షష్ఠిరాత్రి 09:35నక్షత్రంఅనురాధరాత్రి 07:22యోగముప్రీతిరాత్రి 01:57కరణంకౌలవపగలు 10:40తైతులరాత్రి 09:35అమృత ఘడియలుపగలు 09:37నుండి11:07దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:20రాత్రి 10:57నుండి11:45వర్జ్యంరాత్రి 12:46నుండి02:18ఈ రోజు పంచాంగం తులాయనం రాత్రి 09:02, అయన ప్రయుక్త…

పంచాంగం 21-09-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:10తిథి శుక్ల పంచమిరాత్రి 11:45నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 08:52యోగమువైధృతిఉదయము 07:59విష్కంభరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:42కరణంబవపగలు 01:07బాలవరాత్రి11:45అమృత ఘడియలుపగలు 12:49నుండి02:16దుర్ముహూర్తంపగలు 12:33నుండి01:21పగలు 02:57నుండి03:46వర్జ్యంరాత్రి 12:37నుండి02:07ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-పంచమీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…

పంచాంగం 20-09-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:10తిథి శుక్ల చతుర్థిరాత్రి 02:28నక్షత్రంస్వాతిరాత్రి 10:54యోగముఐంద్రపగలు 11:39కరణంవణిజపగలు 04:03భద్రరాత్రి 02:28అమృత ఘడియలుపగలు 03:00నుండి04:26దుర్ముహూర్తంపగలు 04:34నుండి05:22వర్జ్యంఉదయము 06:22నుండి07:49రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:01నుండి05:29ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః-చతుర్థీ)గమనిక : ఈ పంచాంగంలో…

పంచాంగం 19-09-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం తదుపరి తృతీయాయాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:11తిథి శుక్ల ద్వితీయపగలు 09:11తృతీయరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:38నక్షత్రంచిత్రరాత్రి 01:21యోగముబ్రహ్మపగలు 03:35కరణంకౌలవపగలు 09:11తైతులరాత్రి 07:25గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:38అమృత ఘడియలురాత్రి 07:41నుండి09:06దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:08నుండి07:44వర్జ్యంపగలు 11:11నుండి12:36ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 18-09-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, శరదృతౌ, అధిక-ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:12తిథి శుక్ల ప్రతిపత్పగలు 12:50నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిఉదయం 06:59హస్తరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:06యోగముశుక్లరాత్రి 07:41కరణంబవపగలు 12:50బాలవరాత్రి 11:00అమృత ఘడియలురాత్రి 10:49నుండి12:13దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:21పగలు 12:34నుండి01:22వర్జ్యంపగలు 02:22నుండి03:47ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, చన్ద్రదర్శనం (ఉత్తరశృఙ్గోన్నతిః),…

పంచాంగం 17-09-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:13తిథి కృష్ణ అమావస్య పగలు 04:27నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 09:46యోగముశుభరాత్రి 11:49కరణంచతుష్పాత్ఉదయం 06:10నాగవంపగలు 04:27కింస్యుఘ్నంరాత్రి 02:39అమృత ఘడియలురాత్రి 12:37నుండి02:02దుర్ముహూర్తంపగలు 10:10నుండి10:58పగలు 03:00నుండి03:48వర్జ్యంపగలు 04:08నుండి05:33ఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగః (అమా…

పంచాంగం 16-09-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం 06:14తిథి కృష్ణ చతుర్దశి రాత్రి 07:52నక్షత్రంమఘపగలు 12:16యోగముసిద్ధ ఉదయం 07:38సాధ్యరాత్రి 03:52కరణంభద్రపగలు 09:24శకునిరాత్రి 07:52అమృత ఘడియలుపగలు 10:05నుండి11:32రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:02నుండి05:28దుర్ముహూర్తంపగలు 11:46నుండి12:35వర్జ్యంరాత్రి 07:26నుండి08:52ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 15-09-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం 06:15తిథి కృష్ణ త్రయోదశి రాత్రి 10:55నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 02:19యోగముశివ పగలు 10:57కరణంగరజిపగలు 12:10వణిజరాత్రి 10:55అమృత ఘడియలుపగలు 12:49నుండి02:19దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:21రాత్రి 11:00నుండి11:47వర్జ్యంరాత్రి 01:18నుండి02:45ఈ రోజు పంచాంగం కలియుగాదిః (స్నాన…

పంచాంగం 14-09-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం 06:16తిథి కృష్ణ ద్వాదశి రాత్రి 01:25నక్షత్రంపుష్యమిపగలు 03:45యోగముపరిఘ పగలు 01:45కరణంకౌలవపగలు 02:19తైతులరాత్రి 01:25అమృత ఘడియలుపగలు 09:32నుండి11:05దుర్ముహూర్తంపగలు 12:36నుండి01:24పగలు 03:02నుండి03:50వర్జ్యంరాత్రి 03:47నుండి05:18ఈ రోజు పంచాంగం మాధ్వానాం ఏకాదశ్యుపవాసః,…

పంచాంగం 13-09-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం 06:16తిథి కృష్ణ ఏకాదశి రాత్రి 03:13నక్షత్రంపునర్వసుపగలు 04:26యోగమువరీయాన్ పగలు 03:56కరణంబవపగలు 03:43బాలవరాత్రి 03:13అమృత ఘడియలుపగలు 02:01నుండి03:38దుర్ముహూర్తంపగలు 04:39నుండి05:27వర్జ్యంరాత్రి 12:12నుండి01:46ఈ రోజు పంచాంగం స్మార్తవైష్ణవానాం ఇన్దిరైకాదశ్యుపవాసః, (శ్రాద్ధతిథిః-…

పంచాంగం 12-09-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం 06:17తిథి కృష్ణ దశమి రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:12నక్షత్రంఆర్ద్రపగలు 04:18యోగమువ్యతీపాత సాయంత్రం 05:27కరణంవణిజపగలు 04:15భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:12అమృత ఘడియలుఉదయం 07:33వరకుదుర్ముహూర్తంఉదయం 06:07నుండి07:44వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:22నుండి05:58ఈ రోజు పంచాంగం…