వేమన శతకం – 39

వేమన శతకం

ఆ.మేక కుతికపట్టీ | మెడచున్న గుడువుగా
ఆక లేల మాను | నాశగాక
లోభివాని నడుగ | లాభంబు లేదయా
విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ!

తాత్పర్యము:ఓ వేమా! మేక యొక్క మెడను పట్టుకొని మెడక్రింద నుండు చన్నులను పట్టుకొని కుడిచినచో  ఆకలి తీరదు. పాలు లభించవు. అట్లే లోభి వానిని అడిగి ప్రయోజనము ఉండదు.

Vemana Shatakam -39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s