సుమతీ శతకము-38

సుమతీ శతకము.

క.కూరిమిగల దినములలో
నేరము లెన్నడును గలుగ| నేరవు, మఱి యా
కూరిమి విరసంబైనను
నేరములే తోచుచుండు| నిక్కము సుమతీ!

తాత్పర్యము : సుమతీ! ఒకరికి ఒకరు స్నేహముతో ఉన్నంత కాలము వారి మధ్య నేరములు ఉన్ననూ కన్పడవు. కాని ఆ స్నేహము చెడిన వెంటనే ఒప్పలే తప్పులుగా కనబడుచుండును. ఇది జగము నందు సత్యము. మానవ సహజ గుణము.

Sumati Shatakamu – 38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s