వేమన శతకం – 37

వేమన శతకం

ఆ.కనియు గానలేడు | కదలింపడా నోరు
వినియు వినగలేడు| విస్మయమున
సంపదగలవాని | సన్నిపాతంబిది
విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ!

తాత్పర్యము: ఓ వేమా! కంటితో చూచుచుండియు యథార్థమును తెలుసుకొనలేడు. మాట్లాడుటకు నోరు కదలించు ప్రయత్నము కూడా చేయడు. వినుచుండియు, ఆశ్చర్యము కలుగునట్లుగ విషయములను తెలుసుకొనుటకు ప్రయత్నించడు. సన్నిపాత రోగి గుణ్ములవలె ధనవంతుల దుష్టలక్షణములు ఈ విధముగానే ఉండును.

Vemana Shatakam -37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s