పంచాంగం 01-09-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం 06:26తిథి శుక్ల చతుర్దశిపగలు 09:40నక్షత్రంధనిష్ఠపగలు 04:39యోగముఅతిగండపగలు 01:04కరణంవణిజపగలు 09:40భద్రరాత్రి 10:16అమృత ఘడియలుఉదయం 07:17వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:23రాత్రి 11:06నుండి11:53వర్జ్యంరాత్రి 12:26నుండి02:10ఈ రోజు పంచాంగం భౌమ చతుర్దశీ (స్నాన దానాదులు…

పంచాంగం 31-08-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం 06:27తిథి శుక్ల త్రయోదశిపగలు 08:49నక్షత్రంశ్రవణంపగలు 03:05యోగముశోభనపగలు 01:23కరణంతైతులపగలు 08:49గరజిరాత్రి 09:15అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:34నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 12:41నుండి01:30పగలు 03:09నుండి03:59వర్జ్యంరాత్రి 07:21నుండి09:03ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః,దేవదేవదత్తావతారః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ)) గమనిక…

పంచాంగం 30-08-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం 06:28తిథి శుక్ల ద్వాదశిపగలు 08:22నక్షత్రంఉత్తరాషాఢపగలు 01:53యోగముసౌభాగ్యపగలు 01:58కరణంబాలవపగలు 08:22కౌలవరాత్రి 08:36అమృత ఘడియలుఉదయం 07:16నుండి08:55రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:10నుండి05:51దుర్ముహూర్తంపగలు 04:49నుండి05:38వర్జ్యంసాయంత్రం 06:05నుండి07:46ఈ రోజు పంచాంగం త్రిపుష్కరయోగః (ఉదయాది పగలు…

పంచాంగం 29-08-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం 06:28తిథి శుక్ల ఏకాదశిపగలు 08:18నక్షత్రంపూర్వాషాఢపగలు 01:04యోగముఆయుష్మాన్పగలు 02:52కరణంభద్రపగలు 08:18బవరాత్రి 08:20అమృత ఘడియలుపగలు 08:11నుండి09:49దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:05నుండి07:44వర్జ్యంరాత్రి 09:20నుండి11:00ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం పరివర్తనైకాదశీ, వామన్జయంతి, త్రిపుష్కరయోగః (పగలు…

పంచాంగం 28-08-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం 06:29తిథి శుక్ల దశమిపగలు 08:39నక్షత్రంమూలపగలు 12:39యోగముప్రీతిపగలు 04:06కరణంగరజిపగలు 08:39వణిజరాత్రి 08:29అమృత ఘడియలుఉదయం 06:15నుండి07:51దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:23పగలు 12:42నుండి01:31వర్జ్యంపగలు 11:03నుండి12:39రాత్రి 10:25నుండి12:03ఈ రోజు పంచాంగం క్షీరవ్రతారంభః, (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ)…

పంచాంగం 27-08-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం 06:30తిథి శుక్ల నవమిపగలు 09:27నక్షత్రంజ్యేష్ఠపగలు 12:39యోగమువిష్కంభసాయంత్రము 05:39కరణంకౌలవపగలు 09:27తైతులరాత్రి 09:03అమృత ఘడియలులేవురాత్రి తెల్లవారుజాము 10:13నుండి11:13దుర్ముహూర్తంపగలు 03:11నుండి04:01వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం నన్దనవమి, గజలక్ష్మీవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ) గమనిక…

పంచాంగం 26-08-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం,బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి శుక్ల అష్టమిపగలు 10:42నక్షత్రంఅనూరాధపగలు 01:06యోగమువైధృతిరాత్రి 07:34కరణంబవపగలు 10:42బాలవరాత్రి 10:04అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:01నుండి05:35దుర్ముహూర్తంపగలు 11:53నుండి12:42వర్జ్యంరాత్రి 06:36నుండి08:10ఈ రోజు పంచాంగం దుర్గా వ్రతం, కేదారనవమి, నన్దానవమి,(శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)…

పంచాంగం 25-08-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 12:24నక్షత్రంవిశాఖపగలు 02:01యోగముఐంద్రరాత్రి 09:51కరణంవణిజపగలు 12:24భద్రరాత్రి 11:33అమృత ఘడియలుఉదయం 07:13వరకురాత్రి 03:06నుండి04:38దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:23రాత్రి 11:08నుండి11:54వర్జ్యంసాయంత్రం 05:52నుండి07:24ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, ఆముక్తాభరణ సప్తమీ,…

పంచాంగం 24-08-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం 06:32తిథి శుక్ల షష్ఠిపగలు 02:34నక్షత్రంస్వాతిపగలు 03:23యోగముబ్రహ్మరాత్రి 12:30కరణంతైతులపగలు 02:34గరజిరాత్రి 01:29అమృత ఘడియలుఉదయం 07:13నుండి08:42రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:43నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 12:43నుండి01:33పగలు 03:13నుండి04:02వర్జ్యంరాత్రి 08:40నుండి10:10ఈ రోజు పంచాంగం సూర్యషష్ఠి, పాపహరషష్ఠి(స్కంద…

పంచాంగం 23-08-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం 06:33తిథి శుక్ల పంచమిసాయంత్రము 05:07నక్షత్రంచిత్రసాయంత్రము 05:08యోగముశుభఉదయము 06:48శుక్లరాత్రి 03:29కరణంబవఉదయము 06:33బాలవసాయంత్రము 05:07కౌలవరాత్రి 03:50అమృత ఘడియలుపగలు 11:17నుండి12:45దుర్ముహూర్తంపగలు 04:53నుండి05:43వర్జ్యంరాత్రి 10:19నుండి11:48ఈ రోజు పంచాంగం ఋషిపంచమీవ్రతం,(శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ) గమనిక :…

పంచాంగం 22-08-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం 06:34తిథి శుక్ల చతుర్థిరాత్రి 07:59నక్షత్రంహస్తరాత్రి 07:12యోగముసాధ్యపగలు 10:20కరణంవణిజపగలు 09:31భద్రరాత్రి 07:59అమృత ఘడియలుపగలు 01:46నుండి03:13దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:04నుండి07:44వర్జ్యంఉదయము 06:31వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 02:30నుండి03:58ఈ రోజు పంచాంగం వరసిద్ధి వినాయక వ్రతం,…

పంచాంగం 21-08-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:35తిథి శుక్ల తృతీయరాత్రి 11:03నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రి 09:28యోగముసిద్ధపగలు 02:00కరణంతైతులపగలు 12:37గరజిరాత్రి 11:03అమృత ఘడియలుపగలు 02:58నుండి04:25దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:24పగలు 12:44నుండి01:34వర్జ్యంఉదయము 06:19నుండి07:45రాత్రి తెల్లవారుజాము05:04నుండిఈ రోజు పంచాంగం హరితాలికావ్రతం, షోడశోమా వ్రతం, స్వర్ణగౌరీ…

పంచాంగం 20-08-2020 గురువారం

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:36తిథి శుక్ల ద్వితీయరాత్రి 02:12నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి 11:49యోగముశివసాయంత్రము 05:39కరణంబాలవపగలు 03:45కౌలవరాత్రి 02:12అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 06:01నుండి07:28దుర్ముహూర్తంపగలు 10:14నుండి11:04పగలు 03:15నుండి04:05వర్జ్యంపగలు 09:19నుండి10:46ఈ రోజు పంచాంగం బలరామ జయంతి, చన్ద్రదర్శనం (ఉత్తరశృంగోన్నతం),…

పంచాంగం 19-08-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే - కృష్ణపక్షస్య అమావాస్యాయాం, భాద్రపదమాసే - శ్లుకపక్షస్య ప్రతిపత్ తిథౌ, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:36తిథి అమావాస్యాయాంపగలు 08:09శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి తెల్లవారుజాము05:18నక్షత్రంమఘరాత్రి 02:05యోగముపరిఘరాత్రి 09:12కరణంనాగవంపగలు 08:09కింస్తుఘ్నంరాత్రి 06:44బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:18అమృత ఘడియలురాత్రి 11:53నుండి01:21దుర్ముహూర్తంపగలు…

పంచాంగం 18-08-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:37తిథి కృష్ణ చతుర్దశీపగలు 10:36నక్షత్రంఆశ్రేషరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:06యోగమువరీయాన్రాత్రి 12:31కరణంశకునిపగలు 10:36చతుష్పాత్రాత్రి 09:23అమృత ఘడియలురాత్రి 02:37నుండి04:06దుర్ముహూర్తంపగలు 08:34నుండి09:24రాత్రి 11:11నుండి11:57వర్జ్యంసాయంత్రము 05:39నుండి07:09ఈ రోజు పంచాంగం భౌమచతుర్దశీ (స్నాన దానాదులు…

పంచాంగం 17-08-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:38తిథి కృష్ణ త్రయోదశీపగలు 12:30నక్షత్రంపునర్వసుఉదయం 06:42పుష్యమిరాత్రి తెల్లవారుజాము05:42యోగమువ్యతీపతరాత్రి 03:28కరణంవణిజపగలు 12:30భద్రరాత్రి 11:33అమృత ఘడియలురాత్రి 11:34నుండి01:06దుర్ముహూర్తంపగలు 12:46నుండి01:36పగలు03:17నుండి04:07వర్జ్యంరాత్రి 02:22నుండి03:54ఈ రోజు పంచాంగం శివనక్తవ్రతం, అనధ్యాయః, మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః-చతుర్దశీ) గమనిక…

పంచాంగం 16-08-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:02 సూర్యాస్తమయం 06:38తిథి కృష్ణ ద్వాదశిపగలు 01:44నక్షత్రంఆర్ద్రఉదయం 07:00యోగమువజ్రఉదయము 07:49సిద్ధిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:57కరణంతైతులపగలు 01:44గరజిరాత్రి 01:07అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:20నుండి05:55దుర్ముహూర్తంపగలు 04:57నుండి05:48వర్జ్యంరాత్రి 06:51నుండి08:26ఈ రోజు పంచాంగం సింహసంక్రమణం రా 07:10,…

పంచాంగం 15-08-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:02 సూర్యాస్తమయం 06:39తిథి కృష్ణ ఏకాదశిపగలు 02:14నక్షత్రంమృగశిరఉదయం 06:34యోగముహర్షణపగలు 09:04కరణంబాలవపగలు 02:14కౌలవరాత్రి 01:59అమృత ఘడియలురాత్రి 08:49నుండి10:27దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:02నుండి07:43వర్జ్యంపగలు 03:07నుండి04:45ఈ రోజు పంచాంగం స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం, సర్వేషాం అజైకాదశీ, వేంకటేశ్వరవ్రతం, శివనక్తవ్రతం…

సుమతీ శతకము-40

సుమతీ శతకము. క.కొక్కోకమెల్ల జదివినజక్కనివాడైన రాజ చంద్రుండైనన్మిక్కిలి రొక్కంబీయకచిక్కుదురా వారంకాంత | సిద్ధము సుమతీ! తాత్పర్యము : సుమతీ! పూర్తి ధనమేయకున్నచో, కొక్కోకుడు అనుకవి రుచించిన కామశాస్త్రము అంతటిని చదివినవాఅడైననూ రాజులలో శ్రేష్ఠుడైననూ గొప్ప అందగాడైననూ వెలయాలు సౌఖ్యము ఇవ్వదు. దానికి…

పంచాంగం 14-08-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, దక్షిణాయణే, వర్ష ఋతౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:02 సూర్యాస్తమయం 06:439తిథి కృష్ణ దశమిపగలు 01:56నక్షత్రంమృగశిరపూర్తియోగమువ్యాఘాతపగలు 09:42కరణంభద్రపగలు 01:56బవరాత్రి 02:05అమృత ఘడియలురాత్రి 09:19నుండి11:00దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:24పగలు 12:46నుండి01:36వర్జ్యంపగలు 11:14నుండి12:55ఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః-ఏకాదశీ) గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన…