సుమతీ శతకము-37

సుమతీ శతకము.

క.కులకాంత తోడ నెప్పుడు
గలహింపకు, వట్టి తప్పు | ఘటియింపకుమీ
కలకంఠి కంట కన్నీ
రొలికిన సిరి యింటనుండ | నొల్లదు సుమతీ|

తాత్పర్యము : చీటిమాటికి భార్యతో తగవులు పెట్టుకొనరాదు. లేని నేరములను ఆమెపై ఆరోపించరాదు. ఉత్తమ ఇల్లాలియొక్క కంటినీరు క్రింద పడినచో ఆ ఇంటి నుంచి సంపద తొలగిపోవును. అనగా సంపద సౌఖ్యములు తొలగి దారిద్ర్యము రాగలదని భావము.

Sumati Shatakamu – 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s