వేమన శతకం – 36

వేమన శతకం

ఆ. కులము గలుగువారు| గోత్రంబు గలవారు
విద్య చేత విఱ్ఱ| వీగు వారు
పసిడిగల్గువాని| బానిస కొడుకులు
విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ!

తాత్పర్యము: ఓ వేమా! మంచి కులము నందు పుట్టిన వారును, మంచి వారసత్వము గల వారును, విద్య చేత గర్వించు వారునూ, ఈ అందరునూ సంపద గల వానిని చూచి ఆశ్రయిస్తారు. వానికి లోబడి బానిసగా ఉంటారని భావము.

Vemana Shatakam -36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s