సుమతీ శతకము-36

సుమతీ శతకము.

క.కారణములేని నగవును
బేరణమును లేని లేమ పృథివీస్థలిలో
బూరణములేని బూరెయు
వీరణములేని పెండ్లి వృథరా సుమతీ!

తాత్పర్యము : సుమతీ!  కారణము లేకుండా నవ్వుట, రవిక లేనట్టి స్త్రీయును, పూర్ణములేని బూరెయును, మంగళవాద్యములు లేని పెండ్లియును, ఇవి అన్నీ నిరుపయోగమైనవి.

Sumati Shatakamu – 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s