వేమన శతకం – 35

వేమన శతకం

ఆ. కులములేనివాడు | కలిమిచే వెలయును
కలిమి లేనివాడు | కులము దిగును
కులముకన్నభువిని | కలిమి ఎక్కువసుమీ
విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ!

తాత్పర్యము: ఓ వేమా! కులము తక్కువవాడు అయినను సంపద ఉన్న యెడల గొప్పవాడుగా కీర్తి పొందును. భాగ్యము లేనివాడు ఎక్కువ కులమునకు చెందినను తక్కువ కులము వాడుగనే పరిగణింపబడును.అందుచే కులము కంటే సంపదే ముఖ్యము.

Vemana Shatakam -35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s