వేమన శతకం – 33

వేమన శతకం

ఆ. నీళ్ళలోన మొసలి| నిగిడి దూరముపారు
బైట మూరెడైన| బాఱలేదు
స్థాన బల్మి గాని| తన బల్మి కాదయా
విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ!

తాత్పర్యము: ఓ వేమా! నీటి యందు మొసలి ఎంత దూరమైననూ పోగలదు.భూమి మీద ఒక్క మూరెడు దూరమైననూ పోలేదు. అది ఆ మొసలి నివసించుచూ ఉన్న ప్రదేశము యొక్క బలమేగాని  మొసలికి గల స్వశక్తి కాదు.

Vemana Shatakam -33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s