సుమతీ శతకము-33

సుమతీ శతకము.

క. కవిగాని వాని వ్రాతయు
నవరస భావములు లేని | నాతుల వలపుం
దవిలి చను పంది నేయని
వివిధాయుధ కౌశలంబు | వృథరా సుమతీ!

తాత్పర్యము : సుమతీ! నవరస భావములు లేకుండా, కవిత్వము నేర్వని వాడు వ్రాసిన వ్రాతయు, స్త్రీలయొక్క ప్రేమ, తనకు ముందుగా పరిగెత్తుచున్న పందిని కొట్టలేని మానవుని నానావిథ ఆయుధములను వాడుట యందలి నేర్పరితనము వ్యర్థము. 

Sumati Shatakamu – 33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s