నారాయణీస్తుతి(31-35)

నారాయణీస్తుతి (31-35)

రక్షాంసి యత్రోగ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర ।
దావానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్ ॥ 31॥

రాక్షసులున్నచోట, భయంకరమగు విషముగల సర్పములున్నచోట, శత్రువులున్నచోట, చోరసైన్యములున్నచోట, కార్చిచ్చుగల అరణ్యమండు, బడబానలముగల సముద్రమునందు చిక్కుపడినప్పుడు ఓయమ్మా! నీవే ఉండి ఈ జీవులను, ప్రపంచమును, నీవు రక్షించుచుందువు.

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీహ విశ్వమ్ ।
విశ్వేశవన్ద్యా భవతీ భవన్తి
విశ్వాశ్రయా యే త్వయి భక్తినమ్రాః ॥ 32॥

విశ్వేవేశ్వరీ! ఈ సమస్త ప్రపంచమును, నీవు పరిపాలించుచున్నావు. ఓ విశ్వాత్మికా! ప్రకృతిస్వరూపిణివై నీవే ఈ విశ్వమునంతను ధరించుచున్నావు. విశ్వనాథునకు- శివునంతటివానికి కూడ నీవు వందనీయురాలవగుచున్నావు అని ఇట్టి భావనతో ఎవరు నీకు ప్రేమతో భక్తిపూర్వకంగా నమస్కరింతురో, వారు విశ్వమునకంతటికిని ఆశ్రయమును ఇచ్చువారగుదురు.

దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నోఽరిభీతే-
ర్నిత్యం యథాసురవధాదధునైవ సద్యః ।
పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్ ॥ 33॥

ఓయమ్మా! నీవు ఆరాధనాదులచే తృప్తిపొందినచో, సకలములైన రోగములను, ఉపద్రవములను, పోకార్పగలవు. అట్లే క్రోధము వహించినచో అశేషములైన కోరికలను (సాధకుని) కామములను నశింపజేయగలవు. నిన్ను శరణుపొందిన వారికి ఆపదలే కలగవు. నిన్ను ఆశ్రయించినవారు నిజమైన ఆశ్రయమును పొందినవారగుదురు. లేక ఇతరులకు ఆశ్రయభూతులగుదురు.

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తిహారిణి ।
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదా భవ ॥ 34॥

మాతా! విశ్వమునందలి బాధలనన్నింటిని నశింపజేయగల తల్లీ! ఈ ముల్లోకములలో నివసించుచున్న, నీకు నమస్కరించుచున్న జనులందరకును పరప్రదానవుకమ్మని నిన్ను ప్రార్థించుచున్నాము. అనుగ్రహింపుము.

దేవ్యువాచ ॥

వరదాహం సురగణా వరం యన్మనసేచ్ఛథ ।
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతాముపకారకమ్ ॥ 35॥

దేవతలారా! నేను వరములిచ్చుదానను, మీరు మీ మనస్సుకు ఇష్టమైన వరమును కోరుకొనుడు, అట్టి లోకోపకారకమగు వరమును ఇచ్చెదను.

సశేషం…

Narayani Stuti

_____________________________________________________________

previous (26-30)-> https://shankaravani.org/2020/06/23/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf26-30/

next(36-40)-> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf36-40/

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s